بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی استان‌های صنعتی ایران

بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی استان‌های صنعتی ایران
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۶
شماره: 
۳۸
شماره صفحه (از - تا): 
۱۵۱-۱۷۰
چکیده

در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در اداره‌های کل سازمان‌های دولتی استان‌های صنعتی ایران و میزان اهمیت این عوامل در کاربردهای گوناگون این فناوری ارائه می‌گردند. به این منظور ابتدا فناوری اطلاعات و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مساله پژوهش تعریف می‌شود. در ادامه، روش پژوهش تبیین و در پایان نیز یافته‌های این پژوهش، توصیف و تحلیل می‌شوند. در این پژوهش عواملی که از بررسی پژوهش‌های پیشین و همچنین دیدگاه متخصصان این حوزه به‌دست آمده‌اند، با انجام پیمایشی در یک استان صنعتی اعتباریابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، از ۲۷ عامل بررسی شده تنها دو عامل همبستگی معناداری با موفقیت/ عدم موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در استان نمونه ندارند. علاوه بر این، میزان اهمیت هر عامل در انواع کاربردهای فناوری اطلاعات شامل خودکارسازی، آگاه‌سازی، و دگرگون‌سازی بررسی و به تفکیک عوامل و کاربردها ارایه شده است.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، و علینقی مشایخی. ۱۳۸۸. بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی استان‌های صنعتی ایران. فصلنامه دانشور رفتار: ویژه‌نامه مدیریت و پیشرفت ۱۶ (۳۸): ۱۵۱-۱۷۰.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 
اطلاعات بیشتر: 

ویژه‌نامه مدیریت و پیشرفت

افزودن دیدگاه