موضوع‌های پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۸ در دانشگاه‌های دولتی ایران

موضوع‌های پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال 1384-1388 در دانشگاه‌های دولتی ایران
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۴
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۰-۱۳۰
چکیده

هدف: شناسایی فرآیند زیست موضوعات پایان‌‌نامه‌‌های رشته کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه‌های دولتی ایران است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش کاربردی از روش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا برای تعیین گرایش‌های موضوعی پایان‌‌نامه‌‌ها استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه ۲۹۲ پایان‌‌نامه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی نوشته شده از سال ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ در ده دانشگاه دولتی ایران بوده است. برای دسته‌‌بندی  پایان‌‌نامه‌‌ها، یک طرح موضوعی شامل ۱۲ گروه موضوعی کلی و ۱۷ موضوع فرعی بر مبنای نظام موضوعی ISTA و LISTA تنظیم شد. داده‌‌ها بر مبنای فهرست کنترل فیش‌‌برداری شد. تحلیل داده‌‌ها نیز با استفاده از نرم‌‌افزارهای EXCEL و SPSS انجام شد.
یافته‌‌ها: کتابداری ۹۲/۲۱%، بازیابی ۸۹/۲۰%، کتاب‌سنجی ۰۴/۱۴%، موتورهای جست‌وجو ۳۰/۱۱%، منابع چاپی و الکترونیکی ۵۱/۶%، صنعت اطلاعات و فهرست‌نویسی هرکدام ۸۲/۵%، مدیریت اطلاعات ۱۴/۵%، موضوعات متفرقه ۱۱/۴%، نشر الکترونیک ۰۸/۳%، و ارتباطات علمی ۳۷/۱% از پایان‌‌نامه‌‌ها را تشکیل می‌دهد؛ در موضوع رده‌‌بندی هیچ پایان‌نامه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌‌گیری: گرایش موضوعی غالب در پایان‌‌نامه‌‌های علوم کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه‌‌های دولتی ایران مربوط به موضوعات کتابداری، بازیابی اطلاعات و کتاب‌سنجی، و ضعیف‌‌ترین گرایش مربوط به موضوع رده‌‌بندی است.

استناد: 

شرفی، علی، علی جلالی دیزجی، و مهدی علیپور حافظی. ۱۳۹۲. موضوع‌های پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۸ در دانشگاه‌های دولتی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۴ (۳) ۱۱۰-۱۳۰.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه