هستی‌شناسی‌ها و برچسب‌زنی اجتماعی: روابط و کاربردها

هستی‌شناسی‌ها و برچسب‌زنی اجتماعی: روابط و کاربردها
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۵۱-۷۶
چکیده

هستی‌شناسی و برچسب‌زنی اجتماعی، شیوه‌های نوین سازماندهی، بازنمون و اشتراک دانش در محیط الکترونیکی هستند که علی‌رغم تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند، می‌توانند به ارتقای یکدیگر کمک کنند. هدف پژوهش حاضر شرح روابط و کاربردهای این دو در پیوند با یکدیگر است. مطالعه حاضر با رویکرد کتابخانه‌ای و مفهومی نگارش شده است. اطلاعات لازم با استفاده از بررسی و مطالعه منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی موجود در کتابخانه‌ها، اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی گردآوری شد. اگر چه جایگاه برچسب‌‌ها در مبحث وب ۲/۰ و جایگاه هستی‌شناسی‌ها در مبحث وب معنایی است، اما می‌توان از برچسب‌ها در وب معنایی و از هستی‌شناسی‌ها در وب ۲/۰ بهره گرفت. استفاده از هستی‌شناسی در وب ۲/۰، ایجاد ساختار معنایی و رفع نقص‌ها و ضعف‌های آن را در سازماندهی و بازیابی به دنبال دارد که ناشی از دشواری‌های مربوط به کاربران، واژگان و همچنین، ضعف‌های سیستم در برچسب‌زنی در وب ۲/۰ است. استفاده از برچسب‌ها در هستی‌شناسی نیز به‌روز شدن، کاربردی‌ترشدن و پذیرش آن را در جامعه کاربران در پی دارد که نبود یا کمبود این موارد به‌ دلیل کم‌توجهی هستی‌شناسی به کاربران نهایی و به‌روز نبودن متون و منابع مورد استفاده در ایجاد هستی‌شناسی‌هاست.
 

استناد: 

یاری، شیوا، و ملوک‌السادات حسینی بهشتی. ۱۳۹۸. هستی‌شناسی‌ها و برچسب‌زنی اجتماعی: روابط و کاربردها. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۵ (۱): ۵۱-۷۶.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه