فرآیندی برای تدوین مرامنامه اخلاقِ پژوهشِ اینترنتی مبتنی بر روش اقدام‌پژوهی

فرآیندی برای تدوین مرامنامه اخلاقِ پژوهشِ اینترنتی مبتنی بر روش اقدام‌پژوهی
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۴
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۱-۷
چکیده

زمینه: اخلاق پژوهش اینترنتی زیرمجموعه‌ای از اخلاق کاربردی است که هدف آن بررسی، ارائه و به‌کارگیری رهنمودها و کدهای اخلاقی برای هدایت فعالیت‌های پژوهشی در فضای مجازی است. تدوین این مرامنامه مبتنی بر دو روش پژوهشی اِسنادی و اقدام‌پژوهی است. فرآیند اقدام‌پژوهی در چهار مرحله تحقق می‌یابد: ۱) تشخیص، ۲) برنامه اقدام، ۳) انجام اقدام و ۴) ارزیابی اقدام. مرحله تشخیص مسائل اخلاقی برای تنظیم پیش‌نویس کدهای اخلاقی مبتنی بر روشی اسنادی است. در این چارچوب با گردآوری منشورها و مرامنامه‌های اخلاقی متعدد و قابل اطمینان، مهم‌ترین مسائل اخلاقی در پژوهش‌های اینترنتی استخراج، و کدهای اخلاقی مرتبط صورت‌بندی و به عنوان پیش‌نویس مرامنامه در کارگروهی تخصصی مورد ارزیابی نقادانه قرار می‌گیرد و برای انجام اقدام به سازمان مربوطه ارسال می‌شود. 
نتیجه‌گیری: هدف از تدوین این مرامنامه، معرفی فرآیندی گام به گام برای تدوین مرامنامه اخلاق پژوهش اینترنتی و ارائه کدهایی اخلاقی به‌ منظور هدایت و سازمان‌دهی اخلاقیِ فعالیت‌های پژوهشی محققان در فضای مجازی است. مرامنامه اخلاق پژوهش اینترنتی به عنوان متممی بر منشور و موازین اخلاق پژوهش وزارت عتف در ۹ فصل و ۱۵ بند در چارچوب اصول و موازین اخلاق پژوهش آن وزارتخانه تهیه و تنظیم شده است.
    

استناد: 

ثقه‌الاسلامی، علیرضا. ۱۳۹۸. فرآیندی برای تدوین مرامنامه اخلاقِ پژوهشِ اینترنتی مبتنی بر روش اقدام‌پژوهی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ۱۴ (۲): ۱-۷.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه