واکاوی ویژگی‌های مناسب داده‌ها برای استفاده در سیاست‌گذاری

واکاوی ویژگی‌های مناسب داده‌ها برای استفاده در سیاست‌گذاری
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۴۹
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۵۱۵-۵۳۴
چکیده

داده‌های خوب به عنوان یکی از مهم‌ترین شواهد تاثیرگذار بر سیاست‌گذاری، قادر است موانع سیاستی را از بین برده و امکان انجام اصلاحات سیاستی را فراهم آورد. با این وجود، بسیاری از سیاست‌گذاران در بهره‌گیری از داده‌ها در تدوین سیاست‌ها، با موانعی مواجه‌اند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی این موانع و ویژگی‌های مناسب داده‌ها برای کاربرد در سیاست‌گذاری است. در این راستا، ابتدا موانع پیش‌روی سیاست‌گذاران در استفاده از داده‌ها در سیاست‌گذاری با روش مصاحبه شناسایی و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل چارچوب، ویژگی‌های مناسب داده‌ها برای غلبه بر موانع در سه قالب ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین ابعاد کیفیت داده‌ها در سیاست‌گذاری عبارت‌اند از: قابلیت دسترس‌پذیری، قابلیت اطمینان، مرتبط بودن و کیفیت نمایش داده‌ها. همچنین مهم‌ترین مولفه‌های کیفیت داده‌ها در سیاست‌گذاری شامل قابلیت دستیابی، به موقع بودن، دقت و صحت، ثبات، تمامیت، استقلال، شفافیت،‌ تناسب و خوانایی داده‌هاست.

استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۸. واکاوی ویژگی‌های مناسب داده‌ها برای استفاده در سیاست‌گذاری. فصلنامه سیاست ۴۹ (۲): ۵۱۵-۵۳۴.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه