بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی

بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی:بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیگاه معیارسازی
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۳
شماره: 
۲۶
شماره صفحه (از - تا): 
۸۹-۱۱۵
چکیده

یکی از فرایندهای اصلی موثر در بالا بردن جایگاه یک زبان معیارسازی است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان یک نهاد برنامه‌ریزی زبانی می‌تواند معیارسازی مفاهیم علمی جدید علمی فنی تخصصی در حوزه‌های مختلف را در دستور کار خود داشته باشد تا متخصصان رشته‌های علمی بتوانند از زبان بومی خود برای تبادل نظر و دانش فنی بهره کافی ببرند. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش‌های نظری، چارچوب این تحقیق بر اساس اینفوترم و روش تحقیق این پژوهش به صورت اکتشافی و به شیوه تحلیل محتوا است که در دو بخش انجام پذیرفته است. در بخش اول مصوب سیزده دفتر از دیدگاه معیارسازی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم روند کار فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ارتباط با معیارسازی فرهنگ‌های تخصصی رشته‌های علمی مورد بررسی قرار گرفته است که داده‌های این بخش بیش از ۱۰۰ واژه از فرهنگ‌های تخصصی است. از بررسی‌های انجام گرفته چنین نتیجه‌گیری می‌شود که نابسامانی وجود تکثر اصطلاحی و مفهومی در فرهنگ‌های تخصصی محرز است و معیارسازی این فرهنگ‌های تخصصی می‌تواند در الویت کار فرهنگستان سوم قرار گیرد.

استناد: 

دهقان‌زاده، اکرم، محمدرضا احمدخانی، مریم‌السادات غیاثیان، و سید مهدی سمائی. ۱۳۹۷. بررسی تطبیقی معادل‌های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی. مجله زبان و زبان‌شناسی ۱۳ (۲۶): ۸۹-۱۱۵.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه