کارکردهاى الکترونیکى مدیریت اطلاعات علمى در زنجیره ارزش آموزش و پژوهش کشور

کارکردهاى الکترونیکى مدیریت اطلاعات علمى در زنجیره ارزش آموزش و پژوهش کشور
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۳
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۷۲۷-۷۴۴
چکیده

وضعیت مناسب ایران در توسعه علم و دانش در سطح بین‌المللی نشان‌دهنده نظام تصمیم‌گیری نهادینه شده در کشور در این بخش دارد. در اسناد بالادستی کشور نیز همواره به ایجاد جایگاه مطلوب کسب دانش و فناوری در کشور پرداخته شده است. در این مقاله سعی شده است با توجه به توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، کارکردهای فناورانه مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه در زنجیره ارزش پژوهش و مدیریت منابع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و زمینه‌سازی توسعه خدمات پژوهشی را در کشور بررسی نماییم. رویکرد این مقاله عمدتا رویکردی کیفی است و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت می‌گیرد. ابتدا زنجیره ارزش نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور و ذی‌نفعان، کاربردها، نیازمندی‌ها براساس بررسی اسناد قبلی و بالادستی و بین‌المللی شامل اهداف و راهبردها، طرح‌ها و اقدامات و نظام خدمات شناسایی می‌گردد و همچنین خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، فهرست، گروه‌بندی و تعریف خدمات و سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی می‌گردد و در نهایت کارکرد فناوری اطلاعات مدیریت اطلاعات علمی و زنجیره پژوهش بر پایه ذی‌نفعان به‌عنوان یک مدل مفهومی ارائه می‌گردد.

استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان، و علی نعیمی صدیق. ۱۳۹۶. کارکردهاى الکترونیکى مدیریت اطلاعات علمى در زنجیره ارزش آموزش و پژوهش کشور. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۳ (۲): ۷۲۷-۷۴۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه