اسم‎ها‎یی که فراموش می‎شود

اسم‎ها‎یی که فراموش می‎شود
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۳
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۲۷-۱۴۱
چکیده

گویشوران گاهی کلمه‌ای را در واژگان ذهنی‌شان جستجو می‌کنند و نمی‌یابند. این اتفاق را پدیده نوک‌زبانی می‌نامند. بین کلمه‌ای که فراموش می‌شود و کلمه جایگزین روابطی وجود دارد که زبانی یا غیرزبانی و مبتنی بر دانش عالم خارج‌اند. روابط زبانی به روابطی نظیر صرفی و معنایی و آوایی تقسیم می‌شود. این روابط غالبا تلفیقی‌اند و ممکن است حتی آمیزه‌ای از روابط زبانی و غیرزبانی باشند.

استناد: 

سمائی، سید افشین، و سید مهدی سمائی. ۱۳۹۳. اسم‎ها‎یی که فراموش می‎شود. فصلنامه نامه فرهنگستان ۱۳ (۴): ۱۲۷-۱۴۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه