توجه به عوامل فرهنگی، فرصتی برای رضایت شغلی (نمونه پژوهی: کتابخانه ملی ایران)

توجه به عوامل فرهنگی، فرصتی برای رضایت شغلی (نمونه پژوهی: کتابخانه ملی ایران)
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۷
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۶۱-۱۷۳
چکیده

هدف: ارزیابی عوامل فرهنگی در کتابخانه ملی ایران به منزله فرصتی برای افزایش رضایت شغلی کارکنان این مرکز.

روش‌شناسی: در این پیمایش، گردآوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه عوامل فرهنگی (برگرفته از رابینز) و رضایت شغلی (برگرفته از اسمیت، کندال، و هالین) انجام شد. جامعه آماری ۲۹۰ نفر بود که در نهایت ۲۵۰ پرسشنامه تحلیل شد.

یافته‌ها: مولفه‌های خلاقیت، هویت، یکپارچگی، تعارض، و کنترل در بین کارکنان در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد. علاوه بر آن، کارکنان کتابخانه ملی بیش از حد متوسط (۳/۵ در مقیاس۵) از کار کردن در کتابخانه ملی رضایت دارند.

استناد: 

فرنقی، نسرین، و درودی، فریبرز. ۱۳۹۵. توجه به عوامل فرهنگی، فرصتی برای رضایت شغلی (نمونه پژوهی: کتابخانه ملی ایران). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۷ (۳): ۱۶۱-۱۷۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه