عوامل موثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش میان اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی کشور

عوامل موثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش میان اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی کشور
همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران
تهران
تاریخ کنفرانس: 
سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

پژوهش‎‌های پیشین نشان می‌دهد که عوامل گوناگونی بر به اشتراک‌گذاری دانش در محیط‌های دانشگاهی تاثیر می‌گذارد. مهمترین عوامل به عدم انگیزه در به اشتراک‌گذاری دانش اشاره دارد. این پژوهش با بررسی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده که بر قصد به اشتراک‌گذاری دانش در محیط‌های دانشگاهی و به ویژه در پژوهشگاه‌ها و مراکز و موسسات ایران تاثیر می‌گذارد، درصدد است تا با بررسی عوامل انگیزشی موثر بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیئت علمی در موسسات پژوهشی ضمن احصای این عوامل مدلی را برای بررسی و تحلیل رفتار به اشتراک‌گذاری دانش ارائه نماید. مدل این پژوهش بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و تئوری مبادله اجتماعی تدوین گردیده است و با نگاهی جامع به عوامل انگیزشی  موثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش این مدل را ارائه نماید. سازه‌های اصلی این مدل عبارت‌اند از: هنجارهای ذهنی، تاثیر هم‌قطاران، تاثیر مافوقان، جو سازمانی، کنترل ادراکی رفتار، خودباوری دانشی، پشتیبانی فناوری اطلاعات، نگرش و پاداش، شهرت و خوش‌نامی، منافع متقابل مورد انتظار و از بین‌ رفتن قدرت دانش.

استناد: 

شیرانی، فرهاد، و هانیه هدائی. ۱۳۹۵. عوامل موثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش میان اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی کشور. مقاله ارائه شده در همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه