سیاهه پیشنهادی ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی

سیاهه پیشنهادی ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۲
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۳۶۷-۳۷۸
چکیده

ارزیابی درگاه‌ها یکی از مباحث مهم در توسعه خدمات به کاربران است. بر این اساس هدف از مقاله حاضر پیشنهاد سیاهه ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی بوده است.

روش بررسی: در پژوهش حاضر ابتدا از روش مطالعه کتابخانه‌ای و سپس از روش ارزش‌گذاری نظام‌مند استفاده شده است. بر این اساس ابتدا اقدام به مطالعه منابع و مستندات مرتبط با ارزیابی درگاه‌ها و وب‌سایت‌ها و نیز سیاهه‌های ارزیابی متعدد موجود شده است. بنابراین جامعه پژوهش حاضر در این بخش تمامی مستندات، وب سایت‌های ارزیابی درگاه‌ها و سیاهه‌های ارزیابی درگاه‌های موجود منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر مانند (Google scholar, Emerald insight, Science direct) هستند که تا سال ۱۳۹۲ منتشر شده و یا در دسترس قرار داشتند. برای کسب روایی معیارها و مولفه‌ها نیز از نظر متخصصان استفاده شده است. سپس برای ارزش‌گذاری معیارها و مؤلفه‌ها از روش (AHP (Analytic Hierarchy Process استفاده شده است. در تحلیل یافته‌ها نیز از روش مقایسه یک به یک معیارها و مولفه‌های شناسایی شده با استفاده از نرم افزار Excel استفاده شده است.

یافته‎‌ها: در ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی ۱۴ معیار اصلی باید مد نظر قرار گیرند. معیارهای مورد نظر به همراه ارزش وزنی آن‌ها به شرح زیر در این پژوهش محقق شدند: اطلاعات تماس (با ارزش وزنی ۵ امتیاز)؛ ویژگی صفحات درگاه (با ارزش وزنی ۵ امتیاز)؛ طراحی صفحات (با ارزش وزنی ۴ امتیاز)؛ روزآمدسازی صفحات (با ارزش وزنی ۵ امتیاز)؛ اطلاعات عمومی، راه‌های دسترسی (با ارزش وزنی ۵ امتیاز)؛ خدمات عمومی (با ارزش وزنی ۲۰ امتیاز)، خدمات به بیماران (با ارزش وزنی ۳ امتیاز)؛ اطلاعات مورد نیاز بیماران (با ارزش وزنی ۷ امتیاز)؛ پژوهش و آموزش (با ارزش وزنی ۳ امتیاز)؛ روابط عمومی (با ارزش وزنی ۷ امتیاز)؛ ویژگی‌های فنی صفحات (با ارزش وزنی ۴ امتیاز)؛ پزشکی از دور (با ارزش وزنی ۱۵ امتیاز)؛ خدمات دارویی (با ارزش وزنی ۳ امتیاز)؛ و خدمات مالی (با ارزش وزنی ۱۵ امتیاز) و ۷۷ مولفه فرعی برای ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، سیاهه وارسی ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی به همراه ارزش وزنی هر یک از معیارها و مولفه‌های آن‌ها تهیه و پیشنهاد شد.

استناد: 

علیپورحافظی، مهدی، مهشید کریمی، و شهرام توفیقی. ۱۳۹۴. سیاهه پیشنهادی ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی. مدیریت اطلاعات سلامت ۱۲ (۳): ۳۶۷-۳۷۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه