دانشگاه صنعتی ارومیه

توسعه یک سیستم بینایی ماشین به منظور کنترل کیفیت بطری‌های شیشه‌ای پزشکی خالی (ویال)

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مهر ۱۳۹۷

طراحی سیستم خبره جهت کنترل کیفیت آماری، مطالعه موردی: مفتول‌های مسی

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۵