فرامرز مسعودی

کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن