دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ارزیابی کیفیت خدمات اینترنت همراه با استفاده از روش ترکیبی بهترین- بدترین و ویکور

پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مرداد ۱۳۹۷

مدل همراستایی استراتژیک مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت HSE

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۶

مطالعه و بررسی نقادانه نظریه اخلاق اطلاعات فلوریدی

پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مهر ۱۳۹۶

بررسی رابطه ابعاد مختلف مدیریت دانش و بازدهی معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مهر ۱۳۹۵

بازنمودن دانش در حوزه پزشکی، طراحی آنتولوژی گلوکرم

پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

مطالعه ضمنی و لفظی قرآن به منظور ترسیم شبکه معنایی

پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

صفحه‌ها