دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

هستان‌نگاری امنیت اطلاعات براساس پایگاه‌های استنادی Scopus و Web of science

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۸

توسعه مدل بهینه‌سازی برای یک شبکه زنجیره تامین با هدف به حداقل رساندن هزینه کل شبکه و انتشار آلاینده‌ها به محیط زیست

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۷

ارزیابی کیفیت خدمات اینترنت همراه با استفاده از روش ترکیبی بهترین- بدترین و ویکور

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مرداد ۱۳۹۷

مدل همراستایی استراتژیک مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت HSE

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۶

مطالعه و بررسی نقادانه نظریه اخلاق اطلاعات فلوریدی

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مهر ۱۳۹۶

نقش نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران در ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی: کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

بررسی رابطه ابعاد مختلف مدیریت دانش و بازدهی معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مهر ۱۳۹۵

صفحه‌ها