طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍داک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍داک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
فروردين ۱۳۷۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ه‍دف‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ در م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ راس‍ت‍ا، ن‍گ‍ارن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌‌ای‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و دی‍دگ‍اه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ را در خ‍ص‍وص‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار م‍ی‌‌ده‍د. س‍پ‍س‌ م‍راح‍ل‌ طرح‌ ت‍ص‍وی‍ب‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و توس‍ع‍ه‌‌ای‌ و ال‍گ‍وه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌‌ای‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ و ن‍ه‍ای‍ت‍ا اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ در م‍رور ادب‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍ی‌‌ش‍ود. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود در راس‍ت‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ک‍اس‍ت‍ی‌‌ه‍ا و ن‍ق‍ائ‍ص‌ آن‌ روش‍ن‌ م‍ی‌‌ش‍ود و ب‍ر ه‍م‍ی‍ن‌ اس‍اس‌، س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ طراح‍ی‌ م‍ی‌‌گ‍ردد. در پ‍ای‍ان‌، س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ ج‍ه‍ت‌ اع‍م‍ال‌ و اج‍را طراح‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

حائری، امید ۱۳۷۷. طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌‌ش‍ده‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍داک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه