طرح‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍ه‌ اف‍راد غ‍ی‍رع‍ض‍و (گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ طرح‌ غ‍دی‍ر)

طرح‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍ه‌ اف‍راد غ‍ی‍رع‍ض‍و (گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ طرح‌ غ‍دی‍ر)
فروردين ۱۳۷۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ام‍روزه‌ ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ک‍م‍ب‍ود م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ال‍ی‌ و ح‍ج‍م‌ روزاف‍زون‌ م‍دارک‌ و اطلاع‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ در ج‍ه‍ان‌ م‍ن‍تش‍ر م‍ی‌‌ش‍ود، ن‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ا ه‍ی‍چ‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ و دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ را ن‍م‍ی‌‌ت‍وان‌ ی‍اف‍ت‌ ک‍ه‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍راج‍ع‍ان‌ خ‍ود م‍دارک‌ لازم‌ را دراخ‍ت‍ی‍ار داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د ب‍ل‍ک‍ه‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ام‍ک‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍رای‌ ه‍ی‍چ‌ ی‍ک‌ از آن‍ه‍ا م‍ت‍ص‍ور ن‍ی‍س‍ت‌. ب‍ه‌ ای‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ال‍ی‌، م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ای‌ و ... م‍وج‍ود در ک‍ل‌ ک‍ش‍ورال‍زام‍ی‌ م‍ی‌‌ن‍م‍ای‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ه‍م‌ ب‍ا م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ه‍ای‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ام‍ک‍ان‌‌پ‍ذی‍ر اس‍ت‌. ت‍ن‍ه‍ا راه‍ک‍ار ج‍ام‍ع‌ م‍وج‍ود در ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ (ام‍ان‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا) اس‍ت‌ ک‍ه‌ ح‍ت‍ی‌ ب‍ا ف‍رض‌ اج‍رای‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ و ف‍راگ‍ی‍ر، ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍س‍ال‍ه‌ را ح‍ل‌ م‍ی‌‌ک‍ن‍د. ب‍خ‍ش‌ دی‍گ‍ری‌ از م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ا ف‍راه‍م‌ ک‍ردن‌ ت‍م‍ه‍ی‍دات‌ لازم‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و ب‍دون‌ واس‍طه‌ از خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا ب‍رای‌ اف‍رادی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ای‌ م‍وج‍ود در آن‍ه‍ا ن‍ی‍از دارن‍د ح‍ل‌ م‍ی‌‌ش‍ود. در ای‍ن‍ج‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ ای‍ن‌ راه‍ک‍ار ج‍دی‍د ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌ و ع‍لاوه‌ ب‍ر آن‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ (طرح‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍ه‌ اف‍راد غ‍ی‍ر ع‍ض‍و) ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ اول‍ی‍ن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ اج‍رای‌ آن‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌‌ش‍ود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، سیروس. ۱۳۷۷. طرح‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍ه‌ اف‍راد غ‍ی‍رع‍ض‍و (گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ طرح‌ غ‍دی‍ر). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه