ب‍ازطراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍ژوه‍ش‌

ب‍ازطراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍ژوه‍ش‌
فروردين ۱۳۷۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ی‍ک‍ی‌ از پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌‌ه‍ای‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از وظای‍ف‌ ع‍م‍ده‌ آن‌ را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌‌ده‍د. ای‍ن‌ وظای‍ف‌ از طری‍ق‌ پ‍ن‍ج‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ از طری‍ق‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ا پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ خ‍ارج‌ از م‍رک‍ز ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ م‍ی‌‌رس‍د. پ‍ژوه‍ش‌ در ای‍ن‌ م‍رک‍ز ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ اص‍ل‍ی‌ روش‍ن‌ ن‍ب‍ودن‌ ف‍رای‍ن‍د آن‌، از ک‍ارای‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ لازم‌ ب‍رخ‍وردار ن‍ب‍ود. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ب‍رای‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ س‍طح‌ ب‍الات‍ری‌ از ک‍ارای‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌، ف‍رای‍ن‍د پ‍ژوه‍ش‌ در ای‍ن‌ م‍رک‍ز ب‍ازطراح‍ی‌ گ‍ردی‍د. در ب‍ازطراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د ک‍ل‍ی‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ لازم‌ از م‍رح‍ل‍ه‌‌ای‌ ک‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ی‍ک‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز ارائ‍ه‌ م‍ی‌‌ش‍ود ت‍ا ت‍ه‍ی‍ه‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ آن‌ طراح‍ی‌ ش‍د. ای‍ن‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ب‍ه‌ دو دس‍ت‍ه‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د: ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ی‍ا ب‍ی‍رون‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اص‍ل‍ی‌ ی‍ا درون‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌، درب‍اره‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ دس‍ت‍ه‌ اول‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ه‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ف‍راه‍م‌ ک‍ردن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ لازم‌ رای‌ ان‍ج‍ام‌ آن‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ دارن‍د ب‍ی‍ش‍ت‍ر از اس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍د اس‍ت‍ف‍اده‌ گ‍ردی‍د ام‍ا در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ دس‍ت‍ه‌ دوم‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر، م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌ ب‍ازده‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ روی‍اروی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍د. در ف‍رای‍ن‍د پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ش‍ده‌، ن‍ق‍اط ک‍ن‍ت‍رل‌ ن‍ی‍ز ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ و ج‍ه‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ه‍ای‌ ق‍ب‍ل‌ و ح‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ دارد. در زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ر دو دس‍ت‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌، ک‍ل‍ی‍ه‌ ف‍رم‌ه‍ای‌ لازم‌ ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ی‍ا ت‍ب‍ادل‌ اطلاع‍ات‌ طراح‍ی‌ ش‍د و ع‍لاوه‌ ب‍ر ای‍ن‌ راه‍ن‍م‍اه‍ای‌ لازم‌ ن‍ی‍ز ب‍رای‌ ه‍دای‍ت‌ اف‍راد درگ‍ی‍ر در ام‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ت‍دوی‍ن‌ گ‍ردی‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

م‍س‍ج‍دی‍ان‌، مهدی، سیروس عل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، و مجید امیدوار. ۱۳۷۷. ب‍ازطراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍ژوه‍ش‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه