س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍ای‍گ‍اه‌های‌ اطلاع‍ات‌

س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍ای‍گ‍اه‌های‌ اطلاع‍ات‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۷۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان کانون اصلی پژوهش و خدمات اطلاع‌رسانی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی در راستای اشاعه هر چه بهتر اطلاعات علمی از طریق واحدهای خدمات پایگاه‌های اطلاعات، افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت چنین واحدهایی را به عنوان یکی از اولویت‌های پژوهشی در نظر گرفت. بدین منظور طرح پژوهشی با عنوان طراحی سیستم مدیریت خدمات پایگاه‌های اطلاعات تعریف گردید. در این طرح، بررسی و ارائه راه حل‌هایی که باعث افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای خدمات پایگاه‌های اطلاعات گردند مد نظر قرار گرفت. اهداف این طرح عبارتند از: راهکاری برای اشتراک منابع واحدهای اطلاع‌رسانی داخل کشور و بهره‌مند شدن از مزایای اشتراک منابع، ایجاد انعطاف‌پذیری لازم در ارائه خدمات، ارائه اطلاعات آماری استفاده‌کنندگان جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، سامان‌دهی و کنترل فعالیت‌های واحد خدمات پایگاه اطلاعات، ایجاد رویه‌های مشخص برای ارائه خدمات به متقاضیان، ایجاد مکانیزمی جهت پذیرش مشترک خدمات پایگاه‌های اطلاعات، افزایش بهره‌وری واحد خدمات پایگاه‌های اطلاعات،‌ کاهش زمان خدمت‌دهی، ایجاد روش‌هایی جهت کنترل فعالیت‌های واحد خدمات از لحاظ کیفیت ارائه شده.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

امیدوار، مجید، و سیروس علیدوستی. ۱۳۷۴. س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه