ب‍ه‌‌ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍ون‌ و اب‍زاره‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌‌س‍ازی‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ رای‍ان‍ش‍ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌

ب‍ه‌‌ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍ون‌ و اب‍زاره‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌‌س‍ازی‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ رای‍ان‍ش‍ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌
فروردين ۱۳۹۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ گ‍س‍ت‍رش‌ روزاف‍زون‌ ب‍س‍ت‍ره‍ای‌ رای‍ان‍ش‍ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌، در آی‍ن‍ده‌ای‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍س‍ی‍اری‌ از خ‍دم‍ات‌ رای‍ان‍ش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و فناوری‌ ای‍ران‌، م‍ان‍ن‍د "ارائه‌ طرح‌ه‍ا و پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌"، "ان‍ج‍ام‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و پ‍رب‍ازده‌"، ت‍ن‍ه‍ا ب‍ا ارائه‌ ب‍ر ف‍راز چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍س‍ت‍ره‍ای‍ی‌ م‍ی‌ت‍وان‍ن‍د پ‍اس‍خ‌‌گ‍وی‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍دی‌ه‍ای‌ روزاف‍زون‌ ک‍ارب‍ران‌ خ‍ود ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍طل‍وب‌ ب‍اش‍ن‍د. ب‍ا درن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ای‍ن‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍دی‌، در ای‍ن‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ق‍ص‍د داری‍م‌ ب‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ه‌‌ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍ون‌ و اب‍زاره‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌‌س‍ازی‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ رای‍ان‍ش‍ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ گ‍ام‌ ب‍رای‌ دس‍ت‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ پ‍ی‍اده‌‌س‍ازی‌ ان‍واع‌ خ‍دم‍ات‌ رای‍ان‍ش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ن‌آوری‌‌ه‍ای‌ رای‍ان‍ش‍ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍پ‍ردازی‍م‌. ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور پ‍س‌ از ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ون‌ و اب‍زاره‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍ه‌ دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ل‍ی‌ ان‍واع‌ ای‍ن‌ ف‍ن‍ون‌ و اب‍زاره‍ا م‍ی‌پ‍ردازی‍م‌. در ادام‍ه‌ گ‍زارش‌ پ‍س‌ از ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ان‍واع‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍دی‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍ون‌ و‌ اب‍زاره‍ای‌ ه‍ر دس‍ت‍ه‌، ب‍ا ت‍م‍رک‍ز ب‍ر روی‌ ح‍وزه‌‌ آم‍وزش‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، ب‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ای‍ن‌ ف‍ن‍ون‌ و اب‍زاره‍ا در ب‍رخ‍ی‌ س‍ن‍اری‍وه‍ای‌ م‍ت‍داول‌ در ای‍ن‌ ح‍وزه‌ م‍ی‌‌پ‍ردازی‍م.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

وکیلی، گلناز. ۱۳۹۳. ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍ون‌ و اب‍زاره‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌‌س‍ازی‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ رای‍ان‍ش‍ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه