ت‍ه‍ی‍ه‌ طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌،‌ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌،‌ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌
فروردين ۱۳۸۱
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در این طرح پس از بررسی مبانی و مفاهیم نظام ملی اطلاع‌رسانی متناظر علمی کلاسیک آن در حوزه سیستم‌ها را پیدا کرده و دوباره مفهوم‌ساز می‌کنیم (فصل ۱،۲،۳). سپس ساختار مناسب برای استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی تعریف و تبیین می‌شود. و در ادامه آن، پروژه‌های لازم به همراه هزینه و زمان برای طراحی و اجرای ساختار پیشنهادی ارائه می‌شوند. از جنبه روش پژوهش، یافته‌های حاصل در بخش اول مبتنی بر پارادایم معماری (پیوست الف) است. بر اساس یافته‌های پژوهش، نظام ملی اطلاع‌رسانی یک نظام اطلاعات با مفهوم واژه (نظام) در مقیاس ملی نیست بلکه گونه‌ای از نظام‌هاست که به آنها منظومه نظام‌ها می‌گویند. طراحی منظومه نظام‌ها رویکرد و مبانی خاص خود را دارد و ساختار آن معماری می‌شود نه طراحی. بدین ترتیب ساختاری برای نظام ملی اطلاع‌رسانی پیشنهاد می‌کنیم که بتواند توسعه تدریجی نظام ملی اطلاع‌رسانی را هدایت و کنترل نماید. به وسیله این ساختار ما نظام ملی اطلاع‌رسانی را نمی‌سازیم یا طراحی نمی‌کنیم بلکه آن را شکل می‌دهیم. ساختار پیشنهادی این طرح، سازمانی ملی در دولت است که تشکیل و انجام وظایف آن باعث شکل‌گیری نظام ملی اطلاع‌رسانی می‌شود. در واقع نظام ملی اطلاع‌رسان، شرایطی نظام‌مند و مناسب در حوزه اطلاع‌رسانی کشور هستند که در اثر انجام اقدامات دیگری حاصل می‌شوند و در این طرح ما ساختار لازم را برای شناسایی و هدایت آن اقدامات ارائه می‌کنیم.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ام‍ی‍دوار، م‍ج‍ی‍د، اصغر اس‍دی‌، امید ح‍ائ‍ری‌، و محمدرضا رس‍ت‍م‍ی‌. ۱۳۸۱. ت‍ه‍ی‍ه‌‌ طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌، گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی. تهران: مرکز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌

افزودن دیدگاه