ف‍رای‍ن‍د دس‍ت‍رس‍ی‌

چکیده

آرش‍ی‍وه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ک‍ان‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ در آن‍ه‍ا ب‍س‍ی‍اری‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ارزش‍م‍ن‍د ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍ی‌ش‍ون‍د. ب‍ه‌ خ‍ودی‌ خ‍ود ن‍م‍ی‌ت‍وان‍ن‍د پ‍اس‍خ‍گ‍وی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ک‍ارب‍ران‌ ب‍اش‍ن‍د م‍گ‍ر ای‍ن‍ک‍ه‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍وج‍ود در آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ن‍ح‍و م‍طل‍وب‌ ف‍راه‍م‌ ش‍ود. ب‍دی‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آرش‍ی‍و و ای‍ج‍اد راه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍وج‍ود در آن‌ ی‍ک‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ درس‍ت‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ارائ‍ه‌‌ م‍ی‌ش‍ود. ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور اب‍ت‍دا ض‍م‍ن‌ ارائ‍ه‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ آرش‍ی‍و، م‍ف‍ه‍وم‌ اطلاع‍ات‌ و ن‍ی‍از اطلاع‍ات‍ی‌، دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍ف‍ه‍وم‌س‍ازی‌ م‍ی‌ش‍ود. در ادام‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ب‍رن‍ده‌ و ب‍ازدارن‍ده‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ گ‍ذاش‍ت‍ه‌ خ‍واه‍ن‍د ش‍د. م‍ع‍رف‍ی‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ اب‍ع‍اد آن‌ ب‍خ‍ش‌ دی‍گ‍ری‌ از ای‍ن‌ گ‍زارش‌ اس‍ت‌. در ن‍ه‍ای‍ت‌ ن‍ی‍ز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‌‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌، اب‍ع‍اد و روش‌ه‍ای‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ و ف‍رای‍ن‍د دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و طراح‍ی‌‌ ش‍ده‌‌اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، اصغر اسدی، اصغر بختیارزاده، محمود خسروجردی، و زهرا کاظم‌پور. ۱۳۸۴. ف‍رای‍ن‍د دس‍ت‍رس‍ی‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ علمی و م‍دارک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌.

افزودن دیدگاه