ب‍رآورد ت‍ع‍داد م‍دارک‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ م‍ل‍ی‌ در س‍ال‌ه‍ای‌ ۱۳۸۴- ۸۸

ب‍رآورد ت‍ع‍داد م‍دارک‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ م‍ل‍ی‌ در س‍ال‌ه‍ای‌ ۱۳۸۴- ۸۸
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ف‍رای‍ن‍دها و اس‍ت‍ان‍داره‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور، درد ب‍رخ‍ی‌ از م‍وارد ن‍ی‍از ب‍ه‌ دان‍س‍ت‍ن‌ ت‍ع‍داد گ‍زارش‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌‌ه‍ای‍ی‌ دارد ک‍ه‌ در ای‍ن‌ پ‍روژ‌ه‍ا ت‍ول‍ی‍د و ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور و در ن‍ه‍ای‍ت‌ ب‍ه‌ آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر وارد م‍ی‌ش‍ود. از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍دارک‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍روژ‌ه‍ای‌ ی‍اد ش‍ده‌‌ان‍د، ب‍رای‌ دان‍س‍ت‍ن‌ ت‍ع‍داد آن‍ه‍ا ب‍ای‍د ت‍ع‍داد پ‍روژ‌ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور در س‍ال‌‌ه‍ای ‌آی‍ن‍ده‌ ب‍رآورد ش‍ود. ب‍رای‌ ت‍ع‍داد ای‍ن‌ پ‍روژه‌‌ه‍ا در دوره‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه ‌۱۳۸۴-۸۸، آم‍ار م‍وج‍ود درب‍اره‌ دوره‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ س‍وم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د ک‍ه‌ از س‍ال ‌۱۳۷۹ ش‍روع‌ و ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ال ‌۱۳۸۳ ادام‍ه‌ دارد. ب‍ر اس‍اس‌ ای‍ن‌ آم‍ار، ت‍ع‍داد پ‍روژه‌‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ در طول‌ س‍ال‌ه‍ای ‌۱۳۸۴-۸۸ پ‍ای‍ان‌ م‍ی‌ی‍اب‍ن‍د، پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ و ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آن‌، ت‍ع‍داد گ‍زارش‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‌ش‍ود ب‍ه‌ آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر وارد ش‍ون‍د، ب‍رآورد ش‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و فهیمه رشیدی. ۱۳۸۴. ب‍رآورد ت‍ع‍داد م‍دارک‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ م‍ل‍ی‌ در س‍ال‌ه‍ای ‌۱۳۸۴-۸۸. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه