س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ طراح‍ی‌ و اج‍را

س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ طراح‍ی‌ و اج‍را
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

سیستم اطلاعات مدیریت پس از تکامل تدریجی در طول پنج دهه اخیر دیگر دارای تعریف، مفهوم، شکل و قالب تقریبا مشخص و پذیرفته‌شده‌ای است و آنچه در حال توسعه است بیشتر شامل فناوری پیاده‌سازی، مدل‌های تصمیم‌گیری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری هستند. در این طرح در فصل اول مفاهیم کلی سیستم اطلاعات مدیریت، در فصل دوم مدل مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت مرکز، فصل سوم مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: وضع موجود از دیدگاه کلان و سیستم‌های اطلاعاتی، فصل چهارم ویژگی‌های کلی سیستم اطلاعات مدیریت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فصل پنجم تحلیل اطلاعات مورد نیاز مدیران، فصل ششم طراحی فیزیکی سیستم اطلاعات مدیریت مرکز، فصل هفتم اجرای سیستم اطلاعات مدیریت مرکز توضیح داده شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

امیدوار، مجید، و عادل زرگر. ۱۳۸۴. س‍یس‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ طراح‍ی‌ و اج‍را. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فناوری اطلاعات ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه