ت‍رس‍ی‍م‌ چ‍ش‍م‌ان‍داز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ گ‍روه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌

ت‍رس‍ی‍م‌ چ‍ش‍م‌ان‍داز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ گ‍روه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در این طرح برای شناسایی مسائل و موضوعات پژوهش در جامعه اطلاعاتی، ابتدا چارچوب‌های نظری، محورها و زیرمحورهای مناسب را طراحی و تعیین کرده (در سطح مفاهیم انتزاعی‌تر) و براساس آخرین وضعیت ادبیات پژوهش مربوط در سطح جهان (مفاهیم عینی‌تر) مسائل و موضوعات پژوهش در قالب زیرمحورها و محورهای مناسب قرار گرفته و در نهایت، برای ایجاد ارتباط منطقی، این دو مسیر با یکدیگر تلافی داده شده است. ماحصل بر اساس معیارهای مشخص مندرج در اسناد سیاست‌گذاری کلان کشور اولویت‌بندی گردید، هدف از این طرح اهداف کلی و عمومی شامل: شناخت مسائل و موضوعات پژوهش، فراهم‌سازی زمینه‌های پژوهش، ارائه طرح‌های پژوهش و انجام پژوهش، و اهداف جزئی و اختصاصی شامل: شناخت مسائل و موضوعات پژوهش در حوزه جامعه اطلاعاتی، فراهم‌سازی زمینه‌های پژوهش در حوزه جامعه اطلاعاتی، ‌ارائه طرح‌های پژوهش در حوزه جامعه اطلاعاتی و انجام پژوهش در حوزه جامعه اطلاعاتی می‌باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

دوران، بهزاد، و محمدرضا کلاهی. ۱۳۸۴. ت‍رس‍ی‍م‌ چ‍ش‍م‌ان‍داز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ گ‍روه‌ ج‍ام‍ع‍ه اطلاع‍ات‍ی‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه