اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های کیفیت داده در فرایند ثبت پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور

چکیده

امروزه سطح کیفیت داده و اطلاعات به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکرد در سازمان‌ها محسوب می‌گردد. این دسته از شاخص‌ها به‌ ویژه در سازمان‌هایی که بر پایه داده و راهکارهای فناوری اطلاعات شکل گرفته‌اند حیاتی‌تر جلوه می‌کنند. پایش و اندازه‌گیری شاخص‌های کیفیت داده‌ها از یک‌ سو به شناخت وضعیت موجود عملکرد سازمان در حوزه تولید و پردازش داده کمک می‌کند و از سوی دیگر به تصمیم‌گیری مدیران ارشد به‌ منظور تعیین اقدامات اثربخش در راستای راهبردهای سازمان کمک شایانی خواهد کرد. در طرح پژوهشی حاضر شاخص‌های کیفیت داده در سامانه ثبت پارساها تدوین شده و این شاخص‌ها در بازه‌های زمانی مناسب اندازه‌گیری و تحلیل خواهد شد. به‌ منظور تحلیل درست و مناسب شاخص‌ها نمودارهای کنترل که بر پایه دانش کنترل کیفیت آماری توسعه‌یافته شده‌اند به کار گرفته خواهد شد. قابلیت فرایند (Capability of Process)  به‌ عنوان یکی از شاخص‌های مهم  در تحلیل‌های آماری در قالب یک شاخص کلیدی عملکرد در جنبه‌های مختلف کیفیت داده (مانند کیفیت ذاتی داده‌ها، قابلیت نمایش داده‌ها) تعیین شده واندازه‌گیری خواهد شد. تحلیل‌هایی مانند محاسبه میانگین و انحراف معیار روی شاخص‌های طراحی شده در انتها صورت خواهد پذیرفت و نتایج تحلیل‌های آماری و روند هر شاخص در گذر زمان (در یک دوره زمانی مشخص با کمینه ۱ و بیشینه ۳ ماه) ارائه خواهد شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ارشادی، محمدجواد. زودآیند. اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های کیفیت داده در فرایند ثبت پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه