اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های کیفیت داده در فرایند ثبت پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور

اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های کیفیت داده در فرایند ثبت پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور
همکار(ان): 
خرداد ۱۳۹۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

امروزه سطح کیفیت داده و اطلاعات به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکرد در سازمان‌ها محسوب می‌گردد. این دسته از شاخص‌ها به‌ ویژه در سازمان‌هایی که برپایه داده و راهکارهای فناوری اطلاعات شکل گرفته‌اند حیاتی‌تر جلوه می‌کنند. پایش و اندازه‌گیری شاخص‌های کیفیت داده‌ها از یک‌سو به شناخت وضعیت موجود عملکرد سازمان در حوزه تولید و پردازش داده کمک می‌کند و از سوی دیگر به تصمیم‌گیری مدیران ارشد به منظور تعیین اقدامات اثربخش در راستای راهبردهای سازمان کمک شایانی خواهد کرد. در طرح پژوهشی حاضر شاخص‌های کیفیت داده در سامانه ثبت پارساها تدوین شده و این شاخص‌ها در بازه‌های زمانی مناسب اندازه‌گیری و تحلیل شد. به منظور تحلیل درست و مناسب شاخص‌ها نمودارهای کنترل که برپایه دانش کنترل کیفیت آماری توسعه‌یافته شده‌اند به کار گرفته شد. جنبه‌های مختلف کیفیت داده مانند دقت، صحت، به‌روز بودن و کامل‌بودن تعیین شده واندازه‌گیری شد. نمودارهای چندمتغیره T2، میانگین-دامنه، تعداد نقص و تعداد نقص در واحد به منظور تحلیل شاخص‌های کیفیت داده مورد استفاده قرار گرفت. سامانه ثبت پایان‌نامه/رساله که به تازگی ارتقاء یافته است در قالب این پژوهش به عنوان مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در انتها بهبودهایی که از جنبه‌های مختلف کمی و کیفی در این سامانه نسبت به سامانه ثبت قدیم صورت گرفته است معرفی و تحلیل گردید.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ارشادی، محمدجواد، و امیر عزیزی. ۱۳۹۸. اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های کیفیت داده در فرایند ثبت پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه