طراحی و تدوین منشور پژوهش، پژوهشکده‌ها، و گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی و تدوین مستندی است که ماموریت‌ها، ساختار و اهداف پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی و همچنین محورهای پژوهشی آنها را در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و بر پایه ساختار تازه آن تبیین و به معرفی همتایان داخلی و خارجی آنها  بپردازد. نام این سند «منشور پژوهش، پژوهشکده‌ها، و گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» خواهد بود. برای انجام این پژوهش ابتدا، اسناد بالادستی از جمله اساس‌نامه پژوهشگاه، برنامه راهبردی پژوهشگاه، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های کلی علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین سازمان‌ها و موسسات مشابه خارجی و داخلی که در حوزه‌های پژوهشی مشابه پژوهشگاه فعالت می‌کنند، مطالعه خواهند شد.

در گام بعدی با تشکیل گروه‌های کانونی از اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه، ماموریت‌ها و دامنه فعالیت گروه‌های پژوهشی و اولویت‌های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت سند منشور پژوهشگاه بر اساس تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده تدوین خواهد شد.

همچنین با توجه به پویایی بالای حوزه‌های پژوهشی فناوری اطلاعات و تمرکز ماموریت‌های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات بر این حوزه، الگویی طراحی خواهد شد که بر اساس آن بتوان این سند را در دوره‌های زمانی مشخصی بازنگری کرد.

دسته‌بندی موضوعی: 
گروه پژوهشی: 
استناد: 

جلالی‌منش، عمار. زودآیند. طراحی و تدوین منشور پژوهش، پژوهشکده‌ها، و گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه