ب‍ررس‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ دان‍ش‌ ای‍ران‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍ال ‌۲۰۱۳

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ دان‍ش‌ ای‍ران‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍ال ‌۲۰۱۳
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۹۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ ای‍ران‌ در ج‍ه‍ان‌ ه‍م‍واره‌ ی‍ک‍ی‌ از ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ع‍ل‍م‌ و اب‍زاری‌ ب‍رای‌ پ‍ای‍ش‌ آن‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ار م‍ی‌رف‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌وی‍ژه‌ در ای‍ن‌ س‍ال‌ه‍ا در ک‍ان‍ون‌ ت‍وج‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاران‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. ه‍ر چ‍ن‍د درب‍اره ب‍س‍ن‍دگ‍ی‌ ای‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍م‍واره‌ گ‍ف‍ت‌وگ‍وه‍ای‍ی‌ ه‍س‍ت‌، ول‍ی‌ ن‍گ‍اه‌ م‍وش‍ک‍اف‍ان‍ه‌ و آم‍اری‌ از دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ ب‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ ای‍ران‌ م‍ی‌ت‍وان‍د راه‌گ‍ش‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاران‌ در ره‌گ‍ی‍ری‌ و راه‍ب‍ری‌ ک‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ک‍ش‍ور ب‍اش‍د و اب‍زاری‌ پ‍ای‍ا و اس‍ت‍وار ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ار رود. ی‍ک‍ی‌ از ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ داده‌ه‍ای‌ خ‍ام‌ را ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ ای‍ران‌ ف‍راه‍م‌ م‍ی‌س‍ازد، ن‍م‍ای‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ه اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا (آی‌.اس‌.آی‌.) ه‍س‍ت‍ن‍د. ن‍م‍ای‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ (Science Citation Index‏) :SCI، ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (Social Science Citation‏) Index: SSCI، و ه‍ن‍ر و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (Art& Humanities Citation Index: A& HCI) ب‍رای‌ ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ دان‍ش‌ ای‍ران‌ در ج‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ان‍د ک‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ را از ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ و روزآم‍دت‍ری‍ن‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ج‍ه‍ان‌ در ب‍ر دارن‍د. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ در ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌، ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، ک‍ش‍اورزی‌ و دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌، ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ه‍ن‍ر در پ‍ای‍گ‍اه‌ آی‌.اس‌.آی‌. م‍ی‌پ‍ردازد. آن‍چ‍ه‌ در ای‍ن‌ طرح‌ م‍ورد س‍ن‍ج‍ش‌ ق‍رار م‍ی‌گ‍ی‍رد وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ن‍وع‌ م‍درک‌، گ‍روه‌ و رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌؛ ن‍ق‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌‌ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ در ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ گ‍روه‌ و رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌؛ ن‍ق‍ش‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ گ‍روه‌ و رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌؛ ن‍ق‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و دان‍ش‌‌آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ن‍اد، ن‍س‍ب‍ت‌ ش‍م‍ار اس‍ت‍ن‍اد ب‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ و م‍راج‍ع‌ در ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ گ‍روه‌ و رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌؛ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌‌ی‍اف‍ت‍ه‌، س‍ه‍م‌ ای‍ران‌ و ه‍ر ی‍ک‌ از ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌‌ی‍اف‍ت‍ه‌ از ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ ج‍ه‍ان‌؛ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ و ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌، GDP و ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
کلیدواژه‌ها: 
استناد: 

غریبی، حسین، و ریحانه انصافی. ۱۳۹۴. ب‍ررس‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ دان‍ش‌ ای‍ران‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍ال ‌۲۰۱۳. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه