چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم‌ اجتماعی دوره اول شماره اول

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم‌ اجتماعی دوره اول شماره اول
۱۳۴۸
۱۱۴ صفحه
چکیده: 

در این نشریه با هدف آشنایی پژوهشگران ایرانی، با ماخد فارسی در زمینه علوم اجتماعی، چکیده‌های مقالات این حوزه در مجله‌های ایرانی در سال ۱۳۴۸ ارائه شده است.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

استناد: 

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره اول شماره اول. ۱۳۴۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه