چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم‌اجتماعی؛ دوره اول؛ شماره اول؛ زمستان ۱۳۴۸

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی؛ دوره اول؛ شماره اول؛ زمستان 1348
پدیدآور: 
۱۳۴۸
۱۱۴ صفحه
چکیده: 

در این نشریه با هدف آشنایی پژوهشگران ایرانی، با مآخد فارسی در زمینة علوم ا جتماعی، چکیده‌های مقالات این حوزه در مجله‌های ایرانی در سال ۱۳۴۸ ارائه شده است.

استناد: 

مساوات، جلال. ۱۳۴۸. چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی؛ دوره اول؛ شماره اول؛ زمستان ۱۳۴۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه

You must have Javascript enabled to use this form.‎