چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم‌ اجتماعی دوره اول شماره اول

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم‌ اجتماعی دوره اول شماره اول
۱۳۴۸
۱۱۴ صفحه
چکیده

در این نشریه با هدف آشنایی پژوهشگران ایرانی، با ماخد فارسی در زمینه علوم اجتماعی، چکیده‌های مقالات این حوزه در مجله‌های ایرانی در سال ۱۳۴۸ ارائه شده است.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

استناد: 

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره اول شماره اول. ۱۳۴۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه