فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم‌اجتماعی ایران؛ دوره اول؛ شماره ششم؛ بهمن ۱۳۴۸

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران؛ دوره اول؛ شماره ششم؛ بهمن 1348
۱۳۴۸
۶۹ صفحه
چکیده: 

مجله فهرست مندرجات از فهرست مندرجات مجله‌های دیگر تشکیل شده است. این نشریه نیز فهرست مندرجات مجله‌های حوزه علوم و علوم اجتماعی را ارائه می‌کند. فهرست مجله‌ها به ترتیب حروف الفبایی نام مجله تنظیم شده است.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۴۸. فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران؛ دوره اول؛ شماره ششم؛ بهمن ۱۳۴۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه

You must have Javascript enabled to use this form.‎