فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران، دوره دوم، شماره دوازدهم، اسفند 1349
۱۳۴۹
۴۸ صفحه
چکیده

 مجله فهرست مندرجات از فهرست مندرجات مجله‌های دیگر تشکیل شده است. این نشریه نیز فهرست مندرجات مجله‌های حوزه علوم و علوم اجتماعی را ارائه می‌کند. فهرست مجله‌ها به ترتیب حروف الفبایی نام مجله تنظیم شده است.

استناد: 

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران. دوره دوم. شماره دوازدهم. ۱۳۴۹. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی‏‫.

افزودن دیدگاه