فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه های ایران
۱۳۵۰
۱۱۴ صفحه
چکیده

این نشریه فهرستی است از تمام مجله‌ها و نشریه‌های ادواری علوم اجتماعی ایرانی و خارجی موجود در کتابخانه‌هایی که نامشان در فهرست آمده است. این نشریه‌ها عبارتند از مجله‌ها، هفته‌نامه‌ها، گزارش‌های تحقیقاتی ادواری، نشریه‌های ادواری مربوط به کنفرانس‌ها و سازمان‌های دولتی، نشریه‌هایی که هر از چندگاه منتشر می‌شوند.

استناد: 

اشرف، مینا، و علی تمیزی. ۱۳۵۰. فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه های ایران. ج. ۱. علوم اجتماعی. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه