فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 4، 5 و 6، تیر، مرداد و شهریور 1352
۱۳۵۲
۹۶ صفحه
چکیده

مجله فهرست مندرجات از فهرست مندرجات مجله‌های دیگر تشکیل شده است. این نشریه نیز فهرست مندرجات مجله‌های حوزه علوم و علوم اجتماعی را ارائه می‌کند. فهرست مجله‌ها به ترتیب حروف الفبایی نام مجله تنظیم شده است.

استناد: 

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران. دوره ۵. شماره ۴، ۵ و ۶. ۱۳۵۲. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران‏‫.

افزودن دیدگاه