چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره دوم شماره اول و دوم

چکیده

در این نشریه با هدف آشنایی پژوهشگران ایرانی، با ماخذ فارسی در زمینه علوم اجتماعی، چکیده‌های مقالات این حوزه در مجله‌های ایرانی در نیمه اول سال ۱۳۴۹ ارائه شده است.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

استناد: 

وزارت علوم و آموزش عالی، موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران. ۱۳۵۳. چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره دوم شماره اول و دوم. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه