کتابشناسی گزیده خلیج‌ فارس

۱۳۵۶
۱۹ صفحه
چکیده

این‌ کتابشناسی‌ شامل‌ مشخصات‌ برخی‌ از مقالات‌ و کتاب‌هایی‌ است‌ که‌ درباره‌ خلیج‌ فارس‌ منتشر شده‌ است‌. تنظیم‌ آن‌ به‌ ترتیب‌ الفبایی‌ نام‌ پدیدآورنده‌ است‌.   ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌

استناد: 

کتابخانه مرکز مدارک علمی. ۱۳۵۶. کتابشناسی گزیده خلیج فارس. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌.

افزودن دیدگاه