ن‍م‍ای‍ه‌ن‍ام‍ه‌ م‍دارک‌ غ‍ی‍رک‍ت‍اب‍ی‌ م‍وج‍ود در م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌

ن‍م‍ای‍ه‌ن‍ام‍ه‌ م‍دارک‌ غ‍ی‍رک‍ت‍اب‍ی‌ م‍وج‍ود در م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
۱۳۵۷
۴۰۸ صفحه
چکیده

این‌ نشریه حاوی‌ توصیفگرهای‌ انتخابی‌ و نمایه‌ گردان‌ ۵۰۰ مدرک‌ است‌ که‌ در بانک‌ اطلاعاتی‌ مرکز مدارک‌ علمی‌ ذخیره‌ شده‌ است‌. اثر حاضر در دو بخش‌ تنظیم‌ شده‌ است‌: ۱ـ بخش‌ اول‌، اطلاعات‌ کتابشناختی‌ مدارک‌، ۲ـ بخش‌ دوم‌، نمایه‌ گردان‌ توصیفگرها است‌.

استناد: 

ب‍خ‍ش‌ ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌. ۱۳۵۷. ن‍م‍ای‍ه‌ن‍ام‍ه‌ م‍دارک‌ غ‍ی‍رک‍ت‍اب‍ی‌ م‍وج‍ود در م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌. ق. ۱. شماره‌ ۱ تا ۵۰۰. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه