چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره هفتم شماره ۱-۲: چکیده شش‌ماهه اول سال ۱۳۵۲

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره هفتم شماره 1-2: چکیده شش‌ماهه اول سال 1352
۱۳۵۸
۱۱۴ صفحه
چکیده

در این نشریه با هدف آشنایی پژوهشگران ایرانی، با ماخد فارسی در زمینه علوم اجتماعی، چکیده‌های مقالات این حوزه در مجله‌های ایرانی در نیمه اول سال ۱۳۵۲ ارائه شده است.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

استناد: 

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره هفتم شماره ۱-۲: چکیده شش‌ماهه اول سال ۱۳۵۲. ۱۳۵۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه