راهنمای واحدهای تولیدکننده اطلاعات در ایران

راهنمای واحدهای تولیدکننده اطلاعات در ایران
۱۳۶۰
۲۲۰ صفحه
چکیده

در رابطه با برنامه‌ریزی نظام ملی تحقیقاتی کشور و به منظور ایجاد مرکز ملی تحقیقات، مرکز مدارک علمی، اجرای طرح «شناسایی واحدهای تولیدکننده اطلاعات در ایران» را به عهده گرفت. این اثر نیز مشخصات این واحدها را به همراه فهرست موضوعی ـ الفبایی آنها و فهرست الفبایی ارائه می‌کند.

استناد: 

مرکز مدارک علمی. ۱۳۶۰. راهنمای واحدهای تولیدکننده اطلاعات در ایران. تهران: مرکز مدارک علمی.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه