لیست موضوعی نشریات ادواری موجود در مرکز مدارک علمی (۱۹۸۰-۱۹۷۹)، (لاتین)

لیست موضوعی نشریات ادواری موجود در مرکز مدارک علمی (1980-1979)، (لاتین)
۱۳۶۰
۴۴ صفحه
چکیده

این فهرست شامل فهرستی از موضوع‌های نشریات ادواری لاتین است که در سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۰ در کتابخانه مرکز مدارک علمی موجود بوده است.    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌

استناد: 

مرکز مدارک علمی. ۱۳۶۰. لیست موضوعی نشریات ادواری موجود در مرکز مدارک علمی (۱۹۸۰-۱۹۷۹)، (لاتین). ت‍ه‍ران‌: مرک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌

افزودن دیدگاه