فهرست فیلم‌استریپ‌های موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی

فهرست فیلم‌استریپ‌های موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی
۱۳۶۱
۱۰ صفحه
چکیده

در این مجموعه، فهرست فیلم‌استریپ‌های موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی ارائه شده است.    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌

استناد: 

مرکز مدارک علمی. ۱۳۶۱. فهرست فیلم‌استریپ‌های موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی. ت‍ه‍ران‌: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه