راهنمای‌ شوراهای‌ عالی‌ کشور

راهنمای‌ شوراهای‌ عالی‌ کشور
۱۳۶۱
۷۶ صفحه
چکیده

این‌ کتاب‌ در دو بخش‌ تنظیم‌ شده‌ است‌: ۱ـ فهرست‌ الفبایی‌ شوراها که‌ شامل‌ مشخصات‌ ۵۵ شورای‌ عالی‌ است‌؛ ۲ـ فهرست‌ سازمانی‌ شوراهای‌ عالی‌.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. راهنمای‌ شوراهای‌ عالی‌ کشور. ت‍ه‍ران‌: مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه