فهرست مشترک نشریه‌های ادواری کتابخانه‌های ایران

فهرست مشترک نشریه های ادواری کتابخانه های ایران
۱۳۶۱
۶۶۶ صفحه
چکیده

اطلاعات‌ موجود در این‌ فهرست‌ شامل‌ ۶۶۶۷ عنوان‌ نشریه‌ ادواری‌ غیر فارسی‌ و عربی‌ در ۹۰ کتابخانه‌ و مرکز اسناد در تهران‌ و شهرستان‌ها است‌.    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. فهرست مشترک نشریه‌های ادواری کتابخانه‌های ایران. بخش اول. کتابخانه‌های دانشگاهی و سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی. ت‍ه‍ران‌: مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه