فهرست انتشارات سازمان‌های دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی

فهرست انتشارات سازمان‌های دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی
۱۳۶۱
۱۹۱ صفحه
چکیده

این‌ اثر، فهرست‌ ۱۲۷۶ عنوان‌ انتشارات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌است‌ که‌ در دو بخش‌: ۱ـ متن‌ اصلی‌؛ ۲ـ فهرست‌ موضوعی‌ تنظیم‌ شده‌ است‌.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. فهرست انتشارات سازمان‌های دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی. ج. ۶. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ت‍ه‍ران‌: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی‏.

افزودن دیدگاه