برنامه پیشنهادی برای بازسازی کتابخانه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

برنامه پیشنهادی برای بازسازی کتابخانه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
۱۳۶۱
۱۵ صفحه
چکیده

این گزارش درباره برنامه پیشنهادی گروه علوم اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است که برای توسعه کتابخانه مرکزی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ارائه شده است.      ‌      ‌     ‌

استناد: 

حریری، مهرانگیز، و لیلامرتضایی. ۱۳۶۱. برنامه پیشنهادی برای بازسازی کتابخانه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه