راهنمای‌ تهیه‌ و گسترش‌ اصطلاح‌نامه‌ یک‌زبانه

راهنمای‌ تهیه‌ و گسترش‌ اصطلاح‌نامه‌ یک‌زبانه
مترجم: 
۱۳۶۵
۸۸ صفحه
۲۰۰ ریال
چکیده

این‌ کتاب‌ بر اساس‌ استاندارد سازمان‌ جهانی‌ استاندارد (ISO 2788) تهیه‌ شده‌ و کمتر ناظر بر تجهیزات‌ یا موضوعی‌ خاص‌ است‌ و هدف‌ آن‌، هماهنگ‌ کردن‌ اصطلاح‌نامه‌هایی‌ است‌ که‌ یا موجودند یا در دست‌ تهیه‌اند.

استناد: 

آوستین‌‌، درک، و پیتر دیل‌. بی‌تا. راهنمای‌ تهیه‌ و گسترش‌ اصطلاح‌نامه‌ یک‌زبانه. ترجمه ع‍ب‍اس‌ ح‍ری‌. ۱۳۶۵. تهران: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه