مقاله‏‌نامه علوم: علوم‌ پایه، فنی- مهندسی، کشاورزی و پزشکی، شش‌ماهه دوم سال ۱۳۶۳، دوره دوم، شماره دو

چکیده

در این‌ مقاله‌نامه مقالات بر اساس طبقه‌بندی یونسکو به چهار بخش علوم، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، پزشکی تقسیم شده است. فهرست الفبایی نشریات نیز آورده شده است.

استناد: 

پورحسن ‌طنابچی، صادق، جلال مساوات، معمود معتقدی، و منیره واکف مارالانی. ۱۳۶۵. مقاله‏‌نامه علوم: علوم‌ پایه، فنی- مهندسی، کشاورزی و پزشکی، شش‌ماهه دوم سال ۱۳۶۳، دوره دوم، شماره دو. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه