نمایه‌نامه‌ مدارک‌ غیر کتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌ ایران‌

 نمایه‌نامه‌ مدارک‌ غیر کتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌ ایران‌، قسمت‌ 9-12: از شماره ‌4000 تا 6000
۱۳۶۶
۱۷۶ صفحه
چکیده

نمایه‌نامه‌ حاضر، شامل ‌۲۰۰۰ جلد از مدارکی‌ است‌ که‌ در بانک‌ اطلاعاتی‌ مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌ ذخیره‌ شده‌ است‌. این‌ نمایه‌نامه‌ از سه‌ قسمت: ‌۱. اطلاعات‌ کتابشناختی؛ ۲. فهرست‌موضوعی‌؛ ۳. فهرست‌ نام‌ نویسندگان‌ و مترجمان‌ تشکیل‌ شده‌ است‌.

استناد: 

بخش نمایه‌سازی. مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۶. نمایه‌نامه‌ مدارک‌ غیر کتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌ ایران‌. ق. ۱۲-۹. ش. ‌۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه