راهنمای‌ سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ ایران‌ (۱۳۶۴)

راهنمای‌ سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیومهای‌ علمی‌ و فرهنگی‌ ایران‌ (1364)
۱۳۶۷
۶۵ صفحه
۲۵۰ ریال
چکیده

این‌ اثر، شامل‌ مشخصات‌ سمینارها و مقالات‌ سمینارهای‌ سال‌ ۱۳۶۴ است‌. سمینارها به‌ ترتیب‌ تاریخ‌ برگزاری‌ آمده‌ و سه‌ فهرست‌: فهرست‌ سازمان‌های‌ برگزارکننده‌، فهرست‌ اسامی‌ نویسندگان‌ و سخنرانان‌ و فهرست‌ موضوعی‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شده‌ است‌.

استناد: 

مرتضایی، لیلا، و محمود معتقدی. ۱۳۶۷. راهنمای‌ سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ ایران‌ (۱۳۶۴). تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی‏ ایران‫.

افزودن دیدگاه