قواعد و قراردادهای ساختن اصطلاح‌نامه

چکیده

برای به وجود آوردن یک اصطلاح‌نامه به منظور کنترل و نظارت بر واژگان در سیستم‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات ابتدا باید تصمیمات معینی اتخاذ و تثبیت گردند بطوریکه بتوان ساختمان داخلی اصطلاح‌نامه را به شکل ثابت و منطقی به وجود آورد. علاوه بر این استفاده کنندگان یک اصطلاح‌نامه نیز نحتاجند با یک سلسله قواعد به خصوص آشنا شده و به صورت صحیح آن قواعد را به کار ببندند. 

استناد: 

مرکز اسناد ومدارک علمی ایران. ۱۳۵۰. قواعد و قراردادهای ساختن اصطلاح‌نامه. تهران: مرکز اسناد ومدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه