مدیریت رسانه: مفاهیم، نظریه‌ها و رویکردها

مدیریت رسانه: مفاهیم، نظریه‌ها و رویکردها
۱۳۹۶
شابک: 
‭۹۷۸۹۶۴۰۳۷۱۳۲۹

افزودن دیدگاه