تاثیر اینترنت بر هویت همالان

تاثیر اینترنت بر هویت همالان
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲
شماره: 
۵
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰۹-۱۳۶
چکیده

اینترنت به مثابه یک امکان ارتباطی نوپدید، جذاب و فراگیر به سرعت جای خود را در عرصه تعاملات اجتماعی باز می‌کند. این مقاله ماحصل تحقیقی دست اول است که برای آزمون تاثیر اینترنت بر هویت همالان انجام گرفته است. بدین منظور با اتکا بر نظریه هویت اجتماعی تاجفل، فرضیه تحقیق صورت‌بندی شد و برای اندازه‌گیری هویت همالان مقیاسی ساخته و اعتباریابی شد. تحقیق در قالب طرحی مقطعی به روش شبه‌ آزمایشی انجام گرفت. پرسشنامه نهایی توسط نمونه‌ای (۳۶۵ نفر) از دانشجویان دانشگاه تهران تکمیل شد که به روش غیراحتمالی سهمیه‌ای انتخاب شده بودند. پاسخگویان بنابر داشتن یا نداشتن سابقه کاربری اینترنت به دو گروه آزمون (۱۸۰ نفر) و شاهد (۱۸۵ نفر) تقسیم شدند. فرضیه تحقیق با دو تکنیک من‌ـ وایت‌نی و رگرسیون چندمتغیری آزمون گردید که تایید نشد. نتایج اصلی و جانبی تحقیق، به همراه دلایل عدم‌ تایید فرضیه تحقیق به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. از جمله نتایج جانبی تحقیق اینکه میان هویت همالان زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ دیگر آن که هویت همالان با متوسط وقت صرف شده در شبانه‌روز برای تماشای فیلم‌های ویدیویی رابطه مثبت و معناداری داشت.

استناد: 

دوران، بهزاد. ۱۳۸۵. تاثیر اینترنت بر هویت همالان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۲ (۵): ۱۰۹-۱۳۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه